Home : : बचत योजना

साधारणबचत
 
 
 
खताको प्रकार
न्युनतम मौज्दात
ब्याजदर
ब्याज पोष्टिङ्ग
गोल्डेन बचत खाता
१००/-
४%‐५%
हरेक ३/३ महीनामा
साधारण बचत योजना
 १,०००/-
५%
हरेक ३/३ महीनामा
गान्धी स्पेशल बचत
१०,०००/-
६%
हरेक ३/३ महीनामा
गान्धी सुपर सेभिङ
२५,०००/-
६%‐७%
हरेक ३/३ महीनामा
गान्धी सुपर सेभिङ प्लस
५०,०००/-
६%‐७%
हरेक ३/३ महीनामा
क्रमिकबचतयोजना
 
 
 
६ महिना
१००/-
८%
हरेक ३/३ महीनामा
१ बर्ष
१००/-
९%
हरेक ३/३ महीनामा
२ बर्ष
१००/-
१०%
हरेक ३/३ महीनामा
३ बर्ष
१००/-
१२%
हरेक ३/३ महीनामा
आबधिकबचतयोजना
 
 
अबधि
ब्याजदर
ब्याज भुक्तानी
६ महीना
९%‐१०%
 शर्त बमोजिम
१ बर्ष
१०%‐११%
शर्त बमोजिम
२ बर्ष
११%‐१२%
शर्त बमोजिम
३ बर्ष
११%‐१२%
शर्त बमोजिम
Powered BY OKNepal Incorporation