Home : : कर्जा

कर्जा लगानी

 

कर्जा शिर्षक

ब्याजदर

ब्याबसायीक कर्जा

 %१६%

सामुहीक जमानी कर्जा

%१६%

कृषि कर्जा

%१६%

घरजग्गा कर्जा

%१६%

हायर पर्चेज कर्जा

%१६%

Powered BY OKNepal Incorporation