Home : : कर्जा

कर्जा लगानी

 

कर्जा शिर्षक

ब्याजदर

ब्याबसायीक कर्जा

 १८%२०%

सामुहीक जमानी कर्जा

 २०%२२%

कृषि कर्जा

१८%

घरजग्गा कर्जा

१८%२०%

हायर पर्चेज कर्जा

 १८%२०%

Powered BY OKNepal Incorporation